Meist

Liikluseksperdist

Tere tulemast autokooli “Liiklusekspert” – kohta, kus kvaliteetne sõiduõpe kohtub professionaalse juhendamisega! Oleme pühendunud koolitama juhte “A”, “B” ja “BE” kategooria juhilubade saamiseks ning pakume mitmekesiseid koolitusvõimalusi eesti, vene ja inglise keeles.

Meie autokooli peamine eesmärk on tagada, et meie õpilased saaksid mitte ainult juhiload, vaid oleksid ka kvalifitseeritud ja ohutud autojuhid. Meie sõiduõpetajad omavad kõrgharidust transpordi valdkonnas, eri kategooria mootorsõidukite juhtide õpetamise tunnistust ning viieaastast töökogemust Transpordiametis eksamineerijana. Neil on rikkalik kogemus seminaride, treeningute ja konsultatsioonide läbiviimisel liiklusohutuse teemadel.

Meie õpetajad ei ole mitte ainult professionaalsed, vaid ka sõbralikud, kannatlikud ja toetavad. Nende eesmärk on luua õppimiskeskkond, kus tunned end mugavalt ja motiveeritult. Me mõistame, et õppijatel võib olla erinevaid tugevaid ja nõrku külgi ning seetõttu keskendume eriti nõrkadele kohtadele ja kohtadele, kus õpilased tunnevad end ebakindlalt.

Õppimise käigus kasutame mitmesuguseid õppemeetodeid, nii passiivseid kui ka aktiivseid, et tagada kiired ja rahulikud tulemused. Meie eesmärk on mitte ainult anda teile vajalikke oskusi, vaid ka tagada, et saaksite sõiduoskustega mugavalt ja enesekindlalt liigelda.

Me hoolime oma klientidest ja seetõttu oleme loonud kõik tingimused mugavaks õppimiseks. Meie autokoolis saate nautida professionaalset juhendamist, taskukohaseid hindu, mugavat tunniplaani ja võimalust õppida ka veebis.

Autokool “Liiklusekspert” on Teadus- ja Haridusministeeriumi poolt väljastatud koolitusloaga nr. 1.1-3/19/104. Tule ja liitu meiega, et saada mitte ainult juhiluba, vaid ka parimad oskused ja teadmised autojuhtimisel!

Meie sõiduõpetajad

Konstantin Tjutjazov

EST, ENG, RUS
Kategooriad: A, B, BE, C, CE
Õpetaja tunnistuse nr. ÕT005241

Andrei Naan

EST, RUS
Kategooriad: A, B, BE
Õpetaja tunnistuse nr. ÕT004343

Ivan Skorobogatov

EST, ENG, RUS
Kategooriad: B
Õpetaja tunnistuse nr. ÕT005332

Jekaterina Tjutjažova

RUS
Kategooriad: B
Õpetaja tunnistuse nr. ÕT004821

Georg Smurov

EST, ENG, RUS
Kategooriad: B
Õpetaja tunnistuse nr. ÕT005277

Arsen Dzmanašvili

EST, RUS
Kategooriad: B, C
Õpetaja tunnistuse nr. ÕT005640

Tingimused ja kord

Õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamise tingimused ja kord:

Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitaja poolt õppegruppi arvatud ning tasunud koolituse eest. Koolituse hind on toodud registreerimisvormil vastava grupi juures ning täiendavate teenuste hinnad koolitaja poolt kehtestatud hinnakirjas. Koolitajale on võimalik tasuda kasutades internetipanka või sularahas. Juhul kui koolitusest loobutakse vähem kui 48 tundi enne koolituse algust või koolituse ajal, siis õppetasu ei tagastata. Samuti ei tagastata õppetasu koolituse katkestamise või koolituselt väljaarvamise korral.

Tarbija (Õppija) kinnitab nõusolekut ning saab aru, et kui ettevõtjapoolsed lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud, kaotab tarbija ettevõtjapoolsel lepingu täitmisel oma taganemisõiguse. Õppetasu erandkorras tagasimaksmise või õppetasu vabastamise otsuse langetab juhatus kui õppija esitab motiveeritud kirjaliku taotluse.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Täienduskoolituse õppekavad on koostatud vastavalt Liiklusseadusest ja MKM´i määrusest nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“.
Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga Koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada soovitud ning mõõdetavaid tulemusi.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolitajad peavad omama erialast haridust, olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama. Kõikidel õppijatel on võimalus anda tagasisidet nii suuliselt kui ka kirjalikult. Tagasiside vaadatakse juhatuse poolt üle ning kokkuvõttest lähtuvalt viiakse vajadusel sisse parendused, kui see on teostatav.
Koolitaja on kohustatud läbi viima teooria ja praktilise koolituse vastavalt kehtestatud õppekavale. Teooriaõpe viiakse läbi vastavalt õppeplaanile. Praktiline õpe toimub koolitajaga eelnevalt kokkulepitud aegadel. Koolitaja tagab õppetööks vajalikud tehnilised vahendid ning nende vastavuse kasutamise ja ohutuse nõuetele. Koolitaja esitab maksuametile andmed koolituse eest tasunud isiku ja tasutud summade kohta.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Teooriaõpe toimub veebikeskkonnas. Praktiline õpe toimub kaasaegsete sõidukitega. Õppevarustus- ja õppematerjalid vastavad kõikide keskkonnanõuete ning ohutustehnika nõuetele.

Vaidluste lahendamise kord:

Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on õppijal õigus pöörduda kirjalikult juhatuse poole. Konfliktid ning arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ei menetleta. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.
Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.
Vaidlused kuuluvad läbivaatamisele Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras kostja elu- või asukoha järgses kohtus.

Autokool asub Tallinnas ja korraldab A, B ja BE kategooria mootorsõidukijuhi koolitusi.