Meist

Liikluseksperdist

Koolitame juhte “A” “B” ja “BE” kategooria juhilubade saamiseks ning pakume koolitusvõimalusi eesti, vene ja inglise keeles.

Autokool “Liiklusekspert” põhieesmärk on kvalifitseeritud autojuhid. Meie sõiduõpetajatel on kõrgharidus transpordi valdkonnas, eri kategooria mootorsõidukite juhtide õpetamise tunnistus ja viie aastane töökogemus Transpordiametis eksamineerijana. Samuti sõiduõpetajad omavad kogemusi nii seminaride, kui ka treeningute ja konsultatsioonide läbiviimisel liiklusohutuse teemade raames. Peamine tähelepanu saab olema osutatud teie nõrkadele kohtadele ja sellele, kus te tunnete end ebakindlalt. Õppimise käigus kasutame nii passiivseid, kui ka aktiivseid õppemeetodeid, mis võimaldavad saavutada tulemusi kiiresti ja rahulikult.
Meie meeskond koosneb kogenud ja professionaalsetest instruktoritest, kes on pühendunud õpetama sind autojuhtimise parimaid tavasid. Nad on sõbralikud, kannatlikud ja toetavad, luues õppimiskeskkonna, kus tunned end mugavalt ja motiveeritult.

Meie kool hoolib oma klientidest. Püüdsime tagada, et meie autokoolis oleksid mugavaks õppimiseks kõik tingimused: professionaalsed juhendajad ja õpetajad, taskukohased hinnad, mugav tunniplaan, veebis õppimise võimalus.

Autokoolil “A2 Autokool” (reg nr. 14678585) on Teadus- ja Haridusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba nr. 1.1-3/19/104.

Meie sõiduõpetajad

Konstantin Tjutjazov

EST, ENG, RUS
Kategooriad: A, B, BE, C, CE
Õpetaja tunnistuse nr. ÕT005241

Andrei Naan

EST, RUS
Kategooriad: A, B, BE
Õpetaja tunnistuse nr. ÕT004343

Ivan Skorobogatov

EST, ENG, RUS
Kategooriad: B
Õpetaja tunnistuse nr. ÕT005332

Jekaterina Tjutjažova

RUS
Kategooriad: B
Õpetaja tunnistuse nr. ÕT004821

Georg Smurov

EST, ENG, RUS
Kategooriad: B
Õpetaja tunnistuse nr. ÕT005277

Arsen Dzmanašvili

EST, RUS
Kategooriad: B, C
Õpetaja tunnistuse nr. ÕT005640

Tingimused ja kord

Õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamise tingimused ja kord:

Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitaja poolt õppegruppi arvatud ning tasunud koolituse eest. Koolituse hind on toodud registreerimisvormil vastava grupi juures ning täiendavate teenuste hinnad koolitaja poolt kehtestatud hinnakirjas. Koolitajale on võimalik tasuda kasutades internetipanka või sularahas. Juhul kui koolitusest loobutakse vähem kui 48 tundi enne koolituse algust või koolituse ajal, siis õppetasu ei tagastata. Samuti ei tagastata õppetasu koolituse katkestamise või koolituselt väljaarvamise korral.

Tarbija (Õppija) kinnitab nõusolekut ning saab aru, et kui ettevõtjapoolsed lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud, kaotab tarbija ettevõtjapoolsel lepingu täitmisel oma taganemisõiguse. Õppetasu erandkorras tagasimaksmise või õppetasu vabastamise otsuse langetab juhatus kui õppija esitab motiveeritud kirjaliku taotluse.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Täienduskoolituse õppekavad on koostatud vastavalt Liiklusseadusest ja MKM´i määrusest nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“.
Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga Koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada soovitud ning mõõdetavaid tulemusi.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Koolitajad peavad omama erialast haridust, olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama. Kõikidel õppijatel on võimalus anda tagasisidet nii suuliselt kui ka kirjalikult. Tagasiside vaadatakse juhatuse poolt üle ning kokkuvõttest lähtuvalt viiakse vajadusel sisse parendused, kui see on teostatav.
Koolitaja on kohustatud läbi viima teooria ja praktilise koolituse vastavalt kehtestatud õppekavale. Teooriaõpe viiakse läbi vastavalt õppeplaanile. Praktiline õpe toimub koolitajaga eelnevalt kokkulepitud aegadel. Koolitaja tagab õppetööks vajalikud tehnilised vahendid ning nende vastavuse kasutamise ja ohutuse nõuetele. Koolitaja esitab maksuametile andmed koolituse eest tasunud isiku ja tasutud summade kohta.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Teooriaõpe toimub veebikeskkonnas. Praktiline õpe toimub kaasaegsete sõidukitega. Õppevarustus- ja õppematerjalid vastavad kõikide keskkonnanõuete ning ohutustehnika nõuetele.

Vaidluste lahendamise kord:

Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on õppijal õigus pöörduda kirjalikult juhatuse poole. Konfliktid ning arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ei menetleta. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.
Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.
Vaidlused kuuluvad läbivaatamisele Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras kostja elu- või asukoha järgses kohtus.

Autokool asub Tallinnas ja korraldab A, B ja BE kategooria mootorsõidukijuhi koolitusi.